QUY ĐỊNH TRUNG TÂM

Qui định lớp học: 

  • Học viên nghỉ học cần nhắn tin, gọi điện thoại thông báo - xin phép giảng viên.

  • Nghỉ quá 3 buổi hoặc không làm bài tập quá 3 buổi trung tâm sẽ không đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên. 

Lưu trữ

  • Học viên có công việc cá nhân cần xin nghỉ học, bảo lưu khóa học có thể thông báo cho Admin Trung tâm. Khóa học được bảo lưu trong vòng 3 tháng , tính từ ngày học viên thông báo cho Trung tâm. Khi quay lại học, học viên phải thông báo trước cho Admin Trung tâm để xem lịch học. 

Cấp chứng chỉ

  • Sau khi kết thúc khóa học Trung tâm sẽ cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học.

Lịch học

  • Số buổi học và từng khóa học  được khai báo trên hệ thống trang Web của Trung tâm Ietech.

Bản quyền giảng dạy tài liệu

  • Học viên không được chia sẻ, phát tán nội dung đào tạo bao gồm slide bài giảng, nguồn minh họa, video dưới bất kỳ hình thức nào mà không có đồng ý của Ietech. 

  • Video, slide Bài giảng, bài kiểm tra được Ietech cung cấp trực tiếp trên web site, không thể tải xuống. Ietech đảm bảo chất lượng đường truyền để học viên thoải mái khi xem với Internet biến đổi thông tin. Tất cả hành vi cố gắng tải về, công cụ hệ thống nếu được phát hiện sẽ được xử lý theo các cấp độ sau:

Bảo vệ tư vấn

  • Ietech chỉ sử dụng email của học viên để thông báo về quá trình học mà học viên đăng ký. Chúng tôi có thể gửi thông tin giới thiệu về khóa học liên quan tới khóa học mà học viên đăng ký.

  • Ietech không chia sẻ email, điểm của học viên cho bên thứ ba nếu không có ý kiến ​​của học viên.

  • Trường hợp thành viên do công ty cử đi học, Ietech sẽ cung cấp kết quả học tập cho công ty quản lý.

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Copyright © 2019 ietech.vn, All Rights Reserved